pionierzy

Dokumenty

Protokół z działalności zarządu MARZEC 2013

PROTOKÓŁ nr 3/2013

z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów w dniu 26.03.2013

1.Odczytanie protokołu z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów z dnia 26.02.2013

2.Sprawozdanie z dyżurów i interwencji:

- w dniu 19.03 na dyżur zgłosił się mieszkaniec ul. Śląskiej z następującą interwencją - ,,Proszę zajmijcie się problemem karmienia ptaków przez mieszkańców budynku Śląska 18-22. Mieszkam w tym budynku wielorodzinnymi i ze zgrozą obserwuję zachowanie niektórych sąsiadów, którzy wyrzucają przez okno stary chleb i resztki jedzenia przed blok i na chodnik oraz plac wokoło. Dokarmiane ptaki (zwłaszcza gołębie) koncentrują się wśród bloków i swoimi odchodami zanieczyszczają parapety okien, szyby, elewacje budynku, samochody oraz cały teren wokół blokusprawa natychmiast została przekazana dzielnicowemu Straży Miejskiej Piotrowi JAROMIN.

3.Plan dyżurów w miesiącu KWIECIEŃ 2013

            2.04.2013 - LEPCZYŃSKI Bolesław, LĘGA Mirosław

            9.04.2013 - LĘGA Mirosław, KOSOWSKA Wiesława

          16.04.2013 - CZARNOTA Tomasz, FARYNA Marcin

          23.04.2013 - KRYSMAN Grzegorz, LEPCZYŃSKI Bolesław

          30.04.2013 - posiedzenie całego Zarządu Osiedla Pionierów

4.Misja Tatry – tak można nazwać operację logistyczną, polegającą na trzech zimowych wypadach na Podhale pod egidą osiedla Pionierów. Czego tam nie było: puszysty śnieg, gorące źródła termalne, dokazywanie na całego. Wolne miejsca na wycieczki były towarem deficytowym i rozchodziły się niczym świeże bułeczki. Narty. Pomysł na narciarskie weekendy, podczas których można bez reszty oddać się białemu szaleństwu okazał się strzałem w przysłowiową „dziesiątkę”. Jeździli i dorośli, i mali. Uczestnicy wypadów mieli okazję zakosztować zimy z prawdziwego zdarzenia, o jakiej w Jastrzębiu można tylko pomarzyć. Białka Tatrzańska stała się zimową stolicą jastrzębian, do której chętnie wracali, i w której czuli się prawie jak w domu. Kotelnica Białczańska oferowała wszystko, czego tylko dusza zapragnie – stoki z trasami o różnej długości, świetną infrastrukturę, karczmy, gdzie można było zaspokoić najbardziej wyszukane gusta kulinarne. No i oczywiście… śnieg, bez niego te wyjazdy nie miałyby sensu i pięknego, zimowego uroku. To nic, że autobus raz nie dojechał pod kwaterę, bo porządnie zasypało drogi, to nic, będzie co wspominać…A więc koniec sezonu do zobaczenia na stoku, do zobaczenia w górach. Ekspedycja Białka Tatrzańska 2013 zakończona.

5.Dyżury - stały element pracy członków rad nadzorczych w spółdzielniach mieszkaniowych a także radnych miasta. Czy spełniają one swoją rolę w sytuacji gdy dyżur pełniony jest w Urzędzie Miasta a interesant mieszka na jego obrzeżach. Podobna sytuacja jest w przypadku dyżurów w siedzibie zarządu spółdzielni mieszkaniowej gdzie budynki rozrzucone są na rozległym terenie wykraczającym daleko poza terytorium miasta i są w granicach administracyjnych innych gmin. Jak duże zainteresowanie jest takimi dyżurami i czy rozwiązują one problemy lokalnych społeczności. W tym miejscu pozostaje jeszcze jedno zasadnicze pytanie; czy dyżurujący są dla ludzi czy odwrotnie ludzie dla dyżurującego i komu powinno być bliżej do tego spotkania.

Z tym dylematem chce zmierzyć się nasz gość na dyżurze w dniu 19.03.2013 w biurze Zarządu Osiedla Pionierów. Był nim Piotr Szereda członek rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej JasMos. Rozmowy dotyczyły spraw związanych z interwencjami mieszkańców zasobów tej spółdzielni. Jak słusznie zauważył nie da się rozgraniczyć na lokalnym terenie spraw poszczególnych spółdzielni a także magistratu. Te problemy skupiają się jak w soczewce w biurach zarządów poszczególnych osiedli i do tego miejsca ludziom jest najbliżej.

6.Do zarządu zaczęli zgłaszać się zaniepokojeni mieszkańcy osiedla którzy brali udział w mszy za ojczyznę w kościele NMP Matki Kościoła. W związku z ogromną ilością wiernych biorących udział w tej mszy cały ciąg ulicy Popiełuszki został zakorkowany. Ludzie pozostawili zablokowane auta na ulicy i udali się do kościoła. Tymczasem na tej drodze zjawili się funkcjonariusze policji i zaczęli spisywać numery rejestracyjne pojazdów samochodowych. Problem drogi publicznej jaką jest ulica Popiełuszki był wielokrotnie zgłaszany władzom miasta. Wydano zezwolenie na budowę kościoła ale nikt jakby celowo nie garnie się do tego by zapewnić miejsca parkingowe dla tak dużego ośrodka kultu religijnego. We wnioskach remontowych wszystkie zarządy od kilkunastu lat wnioskują co następuje: Rozbudowa parkingu przy kościele NMP Matki Kościoła. Remont drogi dojazdowej do kościoła. Temat ciągle powracający w interwencjach i na zebraniach osiedlowych, zatem ważny dla ludzi.

7.Omówiono stan przygotowań do imprez, które planuje się zrealizować w najbliższym okresie czasu a w szczególności: 20-21.04 Fioletowy Raj ; 27.04 Śląskie Klimaty ; Maj – Festyn dziecięcy z otwarciem nowego placu zabaw ; Zebranie Ogólne Mieszkańców ; Rajd Skrzyczne – Barania Góra ; 7-9.06 Pieniny.

8.W przerwie sesji Rady Miasta 26.03.2013 przeprowadzono rozmowy z radnymi: Aliną Chojecką, Norbertem Małolepszym i Tadeuszem Markiewiczem w sprawie osób, które są w składach zarządów jednostek pomocniczych a nie biorą czynnego udziału w jego pracach. Alina Chojecka zaproponowała żeby rozeznać problem poprzez wystosowanie zapytania do wszystkich zarządów w celu dokonania właściwej oceny skali zjawiska by potem ewentualnie podjąć odpowiednie kroki. Podobną opinię wyraził radny Norbert Małolepszy.

9.Sprawy organizacyjne. Poświęcono tej problematyce znaczną część posiedzenia zarządu, która powinna uporządkować pewne jego działania. W dyskusji skupiono się na trzech zasadniczych sprawach:

- Zarząd osiedla jest ciałem kolegialnym i wszelkie decyzje zapadają większością głosów całego składu zarządu. Zgodnie z zapisem w STATUCIE zarząd może upoważnić członka zarządu do podejmowania działań w jego imieniu jednak zgoda na takie działania obwarowana jest zapisem, który nakłada na tego członka zarządu obowiązek pisemnego sprawozdania z podjętych czynności.

- Zarząd osiedla może być współorganizatorem imprez organizowanych przez inne podmioty prawne takie jak organizacje, stowarzyszenia itp. jeżeli w regulaminie imprezy zostanie jasno określony zakres działania i odpowiedzialności oraz obowiązki zarządu wynikające ze współorganizacji takiej imprezy.

- Zarząd osiedla działa na całym terenie osiedla a jego obszar został określony uchwałą Rady Miasta i wszyscy jego mieszkańcy tworzą Wspólnotę Samorządową Mieszkańców Osiedla. Nie istnieją dodatkowe podziały przykładowo na tych co mieszkają w zasobach GSM czy SM JasMos.

10.Wykaz odbytych dyżurów członków zarządu w wymiarze godzinowym (m-cu/narastająco)

(5/96) M. LĘGA,    (2/54) T. CZARNOTA,     (2/50) M. FARYNA,      (1/84) W. KOSOWSKA

          (3/101) G. KRYSMAN,      (5/103) B. LEPCZYŃSKI,       (0/36) A.WĄSIK

STATUT OSIEDLA: § 16 Przewodniczący oraz pozostali Członkowie Zarządu Osiedla są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Ogólnym Mieszkańców Osiedla i mogą być przez Zebranie to odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania lub też dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

§ 31 1. Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla może odwołać Przewodniczącego Zarządu Osiedla lub któregokolwiek z Członków Zarządu Osiedla zgodnie z § 16 niniejszego Statutu: 1) na wniosek 1/10 mieszkańców osiedla, 2) na umotywowany wniosek Prezydenta Miasta.

11.W posiedzeniu zarządu uczestniczyli n/w członkowie:

Bolesław Lepczyński,  Grzegorz Krysman,  Mirosław Lęga,  Tomasz Czarnota,  Marcin Faryna