pionierzy

Dokumenty

Protokół z działalności zarządu MAJ 2013

PROTOKÓŁ nr 5/2013

z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów w dniu 28.05.2013

1.Odczytanie protokołu z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów z dnia 30.04.2013

2.Sprawozdanie z dyżurów i interwencji:

3.Plan dyżurów w miesiącu CZERWIEC 2013

             4.06.2013 - LEPCZYŃSKI Bolesław, LĘGA Mirosław

           11.06.2013 - KOSOWSKA Wiesława

           18.06.2013 - CZARNOTA Tomasz

           25.06.2013 - posiedzenie całego Zarządu Osiedla Pionierów

4. W dniu 28.05.2013 członek zarządu Grzegorz Krysman przyniósł na piśmie rezygnację z pracy w zarządzie osiedla. Pan Grzegorz Krysman nie uzasadnił w piśmie swojej decyzji.

5.W związku z rezygnacją Grzegorza Krysmana obowiązki związane z przeprowadzeniem Turnieju Dzikich drużyn przejmuje z dniem 28.05.2013 przewodniczący zarządu osiedla Mirosław Lęga.

6.Ze Skrzycznego do źródeł Wisły. Niedziela, 19 maja, zapowiadała się cudownie. Poranne promienie słońca zwiastowały dobrą widoczność, co podczas wędrówek górskich ma duże znaczenie. „Pionierzy” szybko zapakowali się do autobusu i w góry. Tym razem swoją wędrówkę zaczęli od Skrzycznego. Góry doskonale znanej jastrzębianom, ponieważ jej szczyt jest od czasu, do czasu widoczny z naszego miasta. A jak widoczny to znaczy, że trzeba go zdobyć. Na Skrzyczne grupa wjechała wyciągiem, ponieważ wyznaczyła sobie ambitne zadanie przejścia szlakiem aż na Baranią Górę, idąc właśnie ze Skrzycznego. Trasę marszu wyliczono na ok. 6 godzin. Na Szczycie wprawdzie wiało, ale widoki zapierały dech w piersiach. W dali widoczne były nawet Tatry. Po krótkiej przerwie i pamiątkowej fotografii wszyscy ruszyli w drogę.

7.Czwarty rok strony internetowej Osiedle Pionierów. Na przełomie maja i czerwca roku 2009 Osiedle Pionierów rozpoczęło swoją medialną przygodę ze stroną internetową. Została ona udostępniona dla zarządu osiedla przez portal internetowy JasNet. Czy po czterech latach możemy dzisiaj powiedzieć, że był to dobry wybór? Częściową odpowiedź na to pytanie znajdziemy posiłkując się programem statystycznym, który na dzień 28.05.2013 ocenia naszą stronę następująco:

odwiedziny – 1332, unikalni użytkownicy – 715, odsłony – 6818.

8.Festyn dla dzieci. Został ustalony ostateczny termin festynu dziecięcego, który odbędzie się w połączeniu z otwarciem nowego placu zabaw Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Łowickiej. Festyn odbędzie się 23 czerwca 2013 w godzinach przedpołudniowych. Popołudniu w tym samym miejscu rozpocznie się festyn dla członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej organizowany w związku z rocznicą powstania tej spółdzielni mieszkaniowej. Odpowiedzialna: Wiesława Kosowska

9.Omówiono stan przygotowań do festynu Dzień Sąsiada, który będzie organizowany na placu wewnętrznym ulicy Kaszubskiej gdzie graniczą ze sobą mieszkańcy zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej JasMos i Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Odpowiedzialny organizacyjnie za to jest członek zarządu osiedla Marcin Faryna a do pomocy zgłosił się Tomasz Czarnota.

 

10.Wykaz odbytych dyżurów członków zarządu w wymiarze godzinowym (m-cu/narastająco)

(1/103) M. LĘGA, (1/57) T. CZARNOTA, (1/53) M. FARYNA, (1/88) W. KOSOWSKA

(3/107) G. KRYSMAN, (2/111) B. LEPCZYŃSKI, (0/36) A.WĄSIK

STATUT OSIEDLA: § 16 Przewodniczący oraz pozostali Członkowie Zarządu Osiedla są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Ogólnym Mieszkańców Osiedla i mogą być przez Zebranie to odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania lub też dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

§ 31 1. Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla może odwołać Przewodniczącego Zarządu Osiedla lub któregokolwiek z Członków Zarządu Osiedla zgodnie z § 16 niniejszego Statutu: 1) na wniosek 1/10 mieszkańców osiedla, 2) na umotywowany wniosek Prezydenta Miasta.

11.W posiedzeniu zarządu uczestniczyli n/w członkowie:

Bolesław Lepczyński, Mirosław Lęga, Tomasz Czarnota, Wiesława Kosowska, Marcin Faryna