pionierzy

Dokumenty

Protokół z działalności zarządu LUTY 2014

PROTOKÓŁ nr 2/2014

z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów w dniu 25.02.2014

 

1.Odczytanie protokołu z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów z dnia 28.01.2014

 

2.Sprawozdanie z dyżurów i interwencji:

 

3.Plan dyżurów w miesiącu MARZEC 2014

                 4.03.2014 - LĘGA Mirosław, HOŁUBEK Magdalena

                    11.03.2014 - LEPCZYŃSKI Bolesław, LĘGA Mirosław

                    18.03.2014 - KRYSMAN Grzegorz, HOŁUBEK Magdalena

                    25.03.2014 - posiedzenie całego Zarządu Osiedla Pionierów

 

4.Rodzinnie z nartami w tle. Wyjazd do term i na narty w weekend 8-9 luty 2014 zorganizowany przez Pionierów został zdominowany przez trzy duże grupy rodzinne. Każda z nich niezależnie od siebie wyznaczyła sobie spotkanie z powodu różnych okazji na ten wyjazd do Białki Tatrzańskiej. To tam zaplanowali aktywnie spędzić wspólne chwile na stoku czy też w gorących źródłach a wieczorem zasiedli przy stole na zaimprowizowanym przez siebie turystycznym przyjęciu. Ten styl integracyjnych spotkań rodzinnych oraz przyjaciół połączony z aktywnym wypoczynkiem jest od samego początku preferowany przez uczestników podczas wyjazdów organizowanych przez Zarząd Osiedla Pionierów.

 

5.Myśleć globalnie, działać lokalnie. Z tą ideą zawartą w tytule newsa przyszła do Zarządu Osiedla Pionierów młodzież z Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego z prośbą o objęcie Honorowym Patronatem ich udziału w ogólnopolskim programie ,,Mam Haka Na Raka”. Projekt ten zachęca młodych ludzi do stworzenia kampanii społecznej, która promuje profilaktykę nowotworową, a także propaguje w najbliższym ich otoczeniu wiedzę i zachowania służące zdrowiu. Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest nowotwór układu chłonnego, zwany chłoniakiem. Zarząd osiedla podjął decyzję o objęcie Honorowym Patronatem działań tej grupy młodzieży. Już w najbliższy poniedziałek tj. 24.02.2014 we wszystkich klatkach schodowych Osiedla Pionierów zostaną rozwieszone odpowiednie informacje dotyczące tej akcji.

 

6.FUNDUSZ OBYWATELSKI. Dla Osiedla Pionierów przydzielono kwotę 86 809 zł. Taką kwotę mają do zagospodarowania na terenach będących własnością Urzędu Miasta mieszkańcy osiedla. Środki powinny być wydatkowane na rozbudowę infrastruktury o charakterze trwałym lub modernizację już istniejącej i nie tylko. Zapomniane fragmenty chodników, ławki, place zabaw, mini place do zabaw z piłką, schody, wiaty przystankowe itp. a więc wszystko to co mieszkańcy naszego osiedla uznają za zadanie, które poprawi ich komfort zamieszkania to cel który można osiągnąć. To nie władza ale mieszkańcy wskażą w czerwcu poprzez głosowanie i podejmą uchwałę w sprawie wyboru projektu. Zarząd informację o Funduszu Obywatelskim rozwiesił we wszystkich klatkach budynków Osiedla Pionierów. Wnioski przyjmowane będą do 28 lutego włącznie i składają go mieszkańcy którzy zbiorą minimum 15 podpisów pod wnioskiem.

 

7.Szkoła pod lupą. W Szkole Podstawowej nr 5 pracuje zespół wizytatorów ds. ewaluacji, którzy przez pewien okres będzie przyglądał się szkole, która znajduje się w naszym osiedlu Pionierów. Ewaluacja zewnętrzna jest elementem systemu nadzoru pedagogicznego i ma na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy szkół i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Ministerstwo Edukacji Narodowej zdefiniowało konkretne wymagania wobec szkół, dotyczące różnych dziedzin: od wyników nauczania , przez rozwijanie aktywności uczniów, współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym, po organizację pracy. W osiedlu Pionierów w którym dominującą zabudową są budynki mieszkalne Szkoła Podstawowa staję się swoistym centrum edukacji, kultury i sportu dla naszej społeczności. To tutaj do południa są prowadzone zajęcia lekcyjne a popołudniu otwierają się podwoje dla całych rodzin. Nowoczesne boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz plac zabawowy ,,Radosna Szkoła' sprawiają, że miejsca te są oblegane przez dzieci i ich opiekunów. Nad wszystkim czuwa animator sportu. Dzieci uczestniczą w zajęciach poza lekcyjnych w kółkach zainteresowań a ich rodzice korzystają z oferty jaką ma dla nich TKKF, który ulokował swoją siedzibę w szkole. Dorośli spędzają czas przy tenisie stołowym, siatkówce a także mają do dyspozycji siłownię. Można także potrenować boks czy zrelaksować się przy zajęciach jogi.

 

8.W Białce śniegu dostatek. Tym razem piąty już tegoroczny wyjazd na narty w dniach 22/23 luty do Białki Tatrzańskiej odbywał się w komfortowej sytuacji pogodowej. W nocy lekki mrozik a w dzień piękna słoneczna pogoda z dodatnią temperaturą. Na wyjazd stawił się komplet zapisanych uczestników, a więc 54 osoby żądne wrażeń jakie im może dostarczyć ten kompleks złożony ze stoków narciarskich i basenów termalnych. Zaraz w pierwszy dzień na stok rusza grupa 45 narciarzy i snowboardzistów. Oczywiście karnety kupowane są grupowo przez co każdy zyskuje 10 zł na wszystkich zniżkach jakie oferują nam TatrySki.

 

9.Kurs szachowy dla nauczycieli. Zarząd Osiedla Pionierów otrzymał zaproszenie na uroczyste zakończenie kursu doskonalącego w zakresie podstaw gry w szachy w edukacji wszesnoszkolnej. Spotkanie odbyło się w dniu 24 luty 2014 w Szkole Podstawowej nr 10 w Jastrzębiu Zdroju. Nasz zarząd osiedla Pionierów już od dobrych paru lat cyklicznie organizuje Mikołajkowy Turniej Szachowy dla dzieci klas I-III stąd zapewne to wyróżnienie ze strony organizatorów. Parlament Europejski wskazuje państwom członkowskim, by dążyły do wprowadzenia do swoich systemów oświaty programu ,,Szachy w szkole”. Swoją zachętę uzasadniają tym, że gra jest dostępna dla dzieci z każdej grupy społecznej, może poprawić dziecku koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętność analitycznego myślenia i podejmowania decyzji. Szachy uczą też determinacji, motywacji i sportowego zachowania i może dlatego mamy w Jastrzębiu tak wspaniałego człowieka jakim jest Krzysztof Mrozek, który już od bardzo dawna propaguje, uczy i zachęca to tej królewskiej gry.

 

10.Wnioski mieszkańców dotyczące zagospodarowania Funduszu Obywatelskiego. Do dnia 28 lutego wpłynęło do zarządu osiedla 6 wniosków od mieszkańców Osiedla Pionierów. Wnioski zostaną teraz przekazane do Urzędu Miasta celem dokonania weryfikacji pod względem formalno-prawnym wraz z wyceną zadań. W następnej kolejności wszystkie propozycje (zweryfikowane pozytywnie i negatywnie) wraz z kartami weryfikacji projektów zadań przekazane zostaną Komisji Bezpieczeństwa i Samorządu Terytorialnego Rady Miasta celem zapoznania i zaopiniowania. Po dokonaniu weryfikacji, propozycja projektu zadania wraz z kartą weryfikacji przekazana zostanie Zarządowi Osiedla celem poinformowania wnioskodawcy o wynikach weryfikacji. W dalszej kolejności projekty pozytywnie zweryfikowane zostaną przedłożone mieszkańcom na Ogólnym Zebraniu Mieszkańców Osiedla w celu uzyskania akceptacji i podjęcia stosownej uchwały o przekazaniu zadania do realizacji przez Urząd Miasta. Wybrane zadania zostaną zrealizowane w roku budżetowym 2015.

 

11.Wykaz odbytych dyżurów członków zarządu w wymiarze godzinowym (m-cu 14/715 narastająco)

(3/138) M. LĘGA, (1/68) T. CZARNOTA, (1/61) M. FARYNA, (0/111) W. KOSOWSKA

(3/143) G. KRYSMAN, (4/146) B. LEPCZYŃSKI , (2/12) M. HOŁUBEK od 14.11.2013

STATUT OSIEDLA: § 16 Przewodniczący oraz pozostali Członkowie Zarządu Osiedla są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Ogólnym Mieszkańców Osiedla i mogą być przez Zebranie to odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania lub też dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

§ 31 1. Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla może odwołać Przewodniczącego Zarządu Osiedla lub któregokolwiek z Członków Zarządu Osiedla zgodnie z § 16 niniejszego Statutu: 1) na wniosek 1/10 mieszkańców osiedla, 2) na umotywowany wniosek Prezydenta Miasta.

 

12.W posiedzeniu zarządu uczestniczyli n/w członkowie:

         Lepczyński B,                Lęga Mirosław,               Krysman G,               Hołubek M.